Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

(KKK, 1601)

Narzeczeni udają się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty zawarcia sakramentu małżeństwa. Winno się to obyć przynajmniej na trzy miesiące przed zaplanowanym terminem.

Na trzy miesiące przed ślubem ze skutkami cywilnymi w kancelarii zostaje sporządzony protokół, do które niezbędne są następujące dokumenty:

  • akty chrztu narzeczonych;
  • zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego;
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku istnienia przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego (trzy egzemplarze);
  • dowody osobiste;
  • świadectwa ukończenia religii (szkoły ponadpodstawowe).

W przypadku, gdy doszło już do wcześniejszego zawarcia cywilnego związku małżeńskiego, należy dostarczy również odpis aktu małżeństwa.

Jeśli młodzi nie pochodzą z naszej parafii, potrzebna jest także pisemna zgoda proboszcza z parafii zamieszkania.

Podczas spisywania protokołu przygotowywane są również zapowiedzi ślubne. W przypadku gdy młody lub młoda nie są z naszej wspólnoty parafialnej, ksiądz proboszcz wystawia stosowny dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w stosownej parafii.

Narzeczeni zobowiązani się do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych w tym jednej na tydzień przed zapowiadanym ślubem. Przy konfesjonale należy powiedzieć księdzu, że jest to spowiedź przedślubna, a tuż po niej poprosić o poświadczający podpis.

Na tydzień przed ślubem obydwoje narzeczeni powinni udać się do kancelarii w celu spisania aktu małżeństwa.