Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA PRZY PARAFII ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W NOWYCH ZAŁUBICACH

 

Cmentarz przy Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika jest cmentarzem katolickim działającym w oparciu o przepisy prawa kanonicznego, Ustawy o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych z dn. 31.01.1959r. (Dz. Ust. Nr. 47, poz. 298 z późniejszymi zmianami), oraz Ustawy Konkordatowej z dn. 28.07.1998r. (Dz. Ust. Nr. 51, poz. 318) i ustaloną praktyką cmentarną w zakresie uprawnień do chowania zmarłych i grobów.

Umożliwiając oddawanie czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego Regulaminu:

§1. Ustalenia porządkowe

 1. Kancelaria Parafialna (KP) mieści się przy parafii Św. Stanisława Biskupa
  i Męczennika w Nowych Załubicach ul. Kościelna 116. Kancelaria czynna jest po uprzednim kontakcie z ks. proboszczem.
 2. Na cmentarzu zakazane jest prowadzenie wszelkich robót bez zgody KP.
 3. Roboty cmentarne odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00 z wyłączeniem świąt kościelnych i państwowych, oraz z wyłączeniem dni: 2 maja; 6, 13 i 14 sierpnia; 30 i 31 października; 2 i 3 listopada. Zasady prowadzenia robót cmentarnych i uzyskania pozwoleń zawiera §2 regulaminu.
 4. Ustawienie i kształtowanie elementów architektonicznych ( nagrobki, płyty, tablice, ławki, zagospodarowanie otoczenia grobu itp.), może nastąpić po uzyskaniu zgody KP na podstawie złożonych wniosków i oświadczeń dostępnych w KP oraz wniesieniu stosownych opłat. Elementy zamontowane bez zgody KP będą demontowane i usuwane z Cmentarza, a kosztami demontażu będzie obciążony dysponent grobu lub wykonawca. Zagospodarowanie wolnych miejsc, usuwanie i przestawianie elementów, sadzenie drzew i krzewów jest zabronione. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę na powyższe wydaje KP.

ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA JAKICHKOLWIEK PRAC CMENTARNYCH BEZ ZGODY KANCELARII PARAFIALNEJ.

 1. Kategorycznie zabrania się wstępu na teren Cmentarza osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 2. Kategorycznie zabrania się wprowadzania na teren Cmentarza wszelkich zwierząt.
 3. Wjazd pojazdami mechanicznymi na teren Cmentarza wyłącznie za zgodą KP.
 4. Pielęgnacja grobów należy do obowiązków osób opiekujących się grobem.
 5. Uschnięte wieńce, kwiaty, znicze oraz zbędne elementy związane z dekoracją mogił  należy składać do odpowiednio przeznaczonych na ten cel kontenerów ustawionych przed bramą główną Cmentarza. Zabrania się składania w tych pojemnikach resztek materiałów
  i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych.
 6. Wykup miejsca pod grób odbywa się w Kancelarii Parafialnej, a potwierdzeniem nabycia jest umowa o miejsce na Cmentarzu i rachunek opłaty za to miejsce.
  a) Za groby murowane po upływie 20 lat obowiązuje opłata za korzystanie z substancji Cmentarza (KTSC) tj. wywóz śmieci, prace porządkowe, dostęp do wody, remonty i inwestycje na Cmentarzu, prace kancelaryjno-terenowe.
  b) Za groby ziemne po upływie 20 lat od pogrzebu, obowiązuje ponowienie opłaty.W przypadku braku opłaty grób przechodzi na własność KP i może być ponownie użyty.
  c) Po wniesieniu opłaty istnieje możliwość przekwalifikowania grobu ziemnego
  na murowany.
  d) Za zgodą KP i po wniesieniu opłaty istnieje możliwość stworzenia nowych miejsc w istniejącym już grobie poprzez jego pogłębienie.
 7. Osoby odwiedzające Cmentarz prosi się o informowanie KP o zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach lub kradzieżach.
 8. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do zachowania porządku i czystości.

§2. Zasady prowadzenia prac cmentarnych

 1. Prace cmentarne na Cmentarzu Parafialnym mogą wykonywać uprawnione podmioty, posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej min. 30 000 złotych.
 2. Prace zleca dysponent grobu, a wykonawca ma obowiązek okazania w KP aktualnych dokumentów rejestrowych, polisy OC, o których mowa w pkt. 1.

3.Celem uzyskania przepustki na montaż nagrobka lub inną pracę cmentarną, wykonawca składa wypełnioną deklarację zawierającą szkic z wymiarami nagrobka lub opis planowanych robót oraz podpisuje oświadczenie wykonawcy.

 1. Po uzyskaniu zgody KP, wykonawca prac cmentarnych wnosi opłatę za przepustkę oraz pozostawia kaucję zwrotną celem zabezpieczenia wykonanych robót wg regulaminu KP i ustala termin wjazdu na Cmentarz.
 2. Przepustka na roboty cmentarne ważna jest 30 dni od daty wystawienia.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wg projektu w złożonej deklaracji. Nie może prowadzić robót nie uwzględnionych w deklaracji i przepustce.
 4. Wykonawca ma za obowiązek zabezpieczenia otoczenia robót przed uszkodzeniami, zniszczeniem i zabrudzeniem. Przed wykonaniem prac przeprowadzona jest kontrola stanu grobu i jego otoczenia, która będzie weryfikowana przy odbiorze prac.
 5. Zabronione jest pozostawianie zabrudzeń, gruzu, śmieci i nadmiaru ziemi.
 6. Prace kamieniarskie mogą być wykonywane pn-pt, w godz. 8.00 – 16.00. Do godz. 16.00 pojazdy wykonawców powinny opuścić Cmentarz.
 7. Wjazd na teren Cmentarza odbywa się po uprzednim ustaleniu i za okazaniem ważnej przepustki. Przy wjeździe i wyjeździe wykonawca ma obowiązek poddania do kontroli materiały, które wwozi na teren Cmentarza i z niego wywozi. Rejestrowana jest data i godzina wjazdu oraz wyjazdu.
 8. Kancelaria Parafialna ma prawo przerwać ustalone prace, wydać zakaz wykonywania prac lub nakaz opuszczenia Cmentarza, jeżeli stwierdzi naruszenie warunków porządkowych i postanowień regulaminu.
 9. Wykonawca prac kamieniarskich zgłasza zakończenie prac do KP i poddaje się procedurze odbioru. Po pozytywnej ocenie wykonawca otrzymuje zwrot wpłaconej kaucji na podstawie podbitej karty odbioru prac.
 10. W przypadku negatywnej oceny prac kaucja zostaje zatrzymana na poczet kosztów i zobowiązań. Po upływie 14 dni od negatywnej oceny robót i nie dostosowania się do przepisów regulaminu, wykonawca traci kaucję i możliwość prowadzenia na prac na Cmentarzu oraz wdrażana jest procedura windykacyjna.
 11. Upoważnionym do kontroli i nadzoru jest ks. proboszcz Wojciech Stępień, tel: 502 087 169.

 

PROCEDURA

 

1.Deklaracja i oświadczenie wykonawcy.

2. Wystawienie rachunku:

– wjazd na cmentarz (korzystanie z infrastruktury cmentarnej) – 100 zł

– opłata kancelaryjna – 100zł

– kontrola grobu przed wykonaniem robót,

– kontrola grobu po wykonaniu robót.

3. Przepustka + kaucja – 500 zł.

4. Karta kontroli grobu.

 

Dokumenty